Jako první v České republice Vám přinášíme online program MBA, který je navržen a inspirován celosvětově známým stylem výuky "by published". Součástí programu nejsou přednášky ani e-learningové testy. Studium je koncipováno výhradně na vypracování seminárních prací a závěrečné práce.

Průběh studia

Vzdělávací online program MBA General management je strukturován tak, aby předměty v jeho základu byly tvořeny nejzákladnějšími a ve své podstatě nejdůležitějšími předměty z oblasti managementu. Jeho cílem je, aby si každý, kdo se do programu přihlásí, udělal přehled a zdokonalil se ve znalosti oborů, které jsou páteří managementu 21. století. Jako jedna z mála škol nabízíme možnost tohoto typu online studia programu MBA v České republice a jako jediná jej nabízíme bez nutnosti testování znalostí prostřednictvím interaktivního prostředí e-learningu. Během programu neskládáte žádné testy a program je postaven plně na moderním principu získávání znalostí prostřednictvím zpracování seminárních postupových prací, známém ve světě jako „by publishing“ nebo „by publication“.

Základem vzdělávacího programu MBA General management je samostudium a program je tedy vhodný pro všechny, kteří jsou včasově vytíženi a kteří nemohou nebo nechtějí do sídla školy, kde se koná výuka dojíždět, například z důvodu značné vzdálenosti nebo pracovního či osobního zaneprázdnění.

Student tak prochází studium s pomocí studentské sekce, kde jsou mu zpřístupněny nejdůležitější materiály ke studiu, zejména sylaby jednotlivých předmětů a power-pointové prezentace lektorů. Na jejich podkladě a na podkladu literatury, kterou disponuje nebo kterou si na své náklady zapůjčí ve svém okolí, si nastuduje daný problém, který bude řešit ve své seminární práci, a jeho řešení následně promítne do textu seminární práce.

Studentská sekce

Studenti mají k dispozici ve Studentské sekci základní studijní materiály, které si student sám prochází. Program MBA General management (on-line) nabízí moderní formu dálkového online profesního vzdělávání, která je postavena na samostudiu a předkládání postupových seminárních prací lektorům jednotlivých předmětů. Součástí programu nejsou přednášky ani e-learningové testy vytvářené podle různých softwarových programů, ale výlučně samostudium.

Během studia se studenti dostaví do školy pouze k Zápisu ke studiu a v případě svého zájmu též na předmět Metodologie psaní závěrečné práce, který se koná týž den.

Komu je studium určeno

Uvedený typ vzdělání je vhodný zejména pro časově nejvytíženější studenty, kteří chtějí snížit na minimum čas strávený živou výukou s lektorem a minimalizovat i finanční náklady související s cestou na výuku do EBSchool.

Výhody online programu

 • Akreditace, certifikace a členství,
 • nejlepší a nejefektivnější online forma manažerského vzdělávání,
 • značná časová úspora,
 • studenti nemusí vyplňovat žádné e-learningové testy,
 • absolutní časová flexibilita studenta,
 • možnost samostudia z pohodlí domova či z kanceláře,
 • úspora finančních nákladů spojených s cestováním,
 • slavnostní promoce v Rudolfinu po absolvování studia,
 • možnost přerušení, či prodloužení studia,
 • cenové zvýhodnění programu.

Vzdělávací program MBA General Management je rozdělen na 3 semestry, které ve vzájemné provázanosti tvoří ucelený soubor vzdělání v oblasti moderního managementu.

Seminární práce

 • Student během studia neskládá ústní zkoušky ani nevyplňuje žádné e-learningové testy.
 • Student vypracovává seminární práce.
 • Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde jsou základní informace o průběhu studia a potřebné studijní materiály.

Cena online programu MBA

 • na studium programu MBA online se vztahuje uvedená zvýhodněná cena
 • zvýhodněné ceny uvedené na této stránce se vztahují pouze pro online formu studia

Harmonogram studia

1. semestr

Management lidských zdrojů

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Strategický Management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Projektový Management

(Ing. Jana Češpivová)

Strategický marketing

(PhDr. František Grunt)

Povinně volitelný předmět

2. semestr

Time management

(Bc. Jan Brodský DiS.)

Management změn

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Firemní kultura a identita

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Leadership v organizaci

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Povinně volitelný předmět

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty
Základy veřejného práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Základy soukromého práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vybrané otázky z veřejné diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Úvod do účetnictví JUDr. Martin Landa
Úvod do práva veřejných zakázek Mgr. Luboš Fojtík
Ústavní pořádek ČR doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Tvorba PR strategie a vyhodnocení Vít Baloušek
Tvorba podnikové vize Ing. Libor Friedel, MBA
Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví Mgr. René Šifta
Tradiční vs moderní Public Relation Karel Křivan
Time management Bc. Jan Brodský DiS.
The Law of Contract for Business JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Strategie výběru nových spolupracovníků
Strategický marketing11
Strategický Management Ing. Libor Friedel, MBA
Strategické techniky a analýzy (SWOT, PEST) Ing. Libor Friedel, MBA
Strategické řešení konfliktních situací Mgr. Soňa Uhrová
Strategic management Ing. Libor Friedel, MBA
Statutární orgány a zástupci obchodních korporací JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Státověda
Správní soudnictví doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
Správa nemovitostí Ing. Pavel Sehnal
Společné atributy výkonných obchodníků Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Současné problémy světové ekonomiky Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Současné problémy eurozóny PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Sociální sítě a content marketing Vít Baloušek
Social and Communications Knowledge of Manager doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Social and Communication Skills for Managers doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Smluvní právo Mgr. Jan Hrabec
Rozhodčí řízení v tuzemsku JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Rozhodčí řízení v judikatuře soudů JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Řízení personálních nákladů a personální controlling doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Risk management PhDr. Jana Krausová, MBA
Realitní trh a obchodování s nemovitostmi Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA
Řádná správa podniku JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová
Psychologie vedení a řízení lidí Mgr. Soňa Uhrová
Projektový Management Ing. Jana Češpivová
Project management Ing. Libor Friedel, MBA
Product management JUDr. Jan Ježdík
Proces rozšiřování EU PaedDr. Václav Netolický
Právo územně samosprávných celků doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Právo a pojištění JUDr. Jan Ježdík
Právní vztahy k nemovitostem JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Pracovní právo JUDr. Ladislav Jouza
Podnikání v pojišťovnictví Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Personální strategie a organizace doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Péče o zákazníka a práce s referencemi
Správa dokumentů (Document Management Systém) PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
Osobní prezentace (Self branding) Bc. Jan Brodský DiS.
Organizace veřejné správy doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Obecná část správního práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Neverbální komunikace Mgr. Soňa Uhrová
Multikulturalismus v mezinárodních vztazích PaedDr. Václav Netolický
Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní obchodní právo JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Metodologie závěrečné práce PaedDr. Václav Netolický
Medicínské právo Mgr. René Šifta
Mediace v občanských a obchodních věcech JUDr. Daniela Kovářová
Marketing management a branding Vít Baloušek
Manažerské účetnictví Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Manažerské finance Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Managerial Accounting Pietro Andrea Podda, Ph.D.
Management změn Ing. Libor Friedel, MBA
Management obchodní schůzky
Management likvidace pojistných událostí Ing. Jan Řezníček
Management lidských zdrojů doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Lidská práva a svobody v EU Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Leadership v organizaci doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Kvalita péče ve zdravotnictví Ing. Milan Bednařík, CSc.
Kultura politiky JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Koučink pro manažery Ivona Homolková
Korporátní právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Komunikační strategie a mediální plánování Vít Baloušek
Komunikační dovednosti manažera doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici Mgr. René Šifta
Jak se stát profesionálním mediátorem JUDr. Daniela Kovářová
International Private Law II. JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Insolvenční právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Innovation Ing. Libor Friedel, MBA
Human Resources Management doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Trestní odpovědnost manažerů a korporací (firem, obcí a krajů) JUDr. Michal Sýkora
Gender v mezinárodním právu PaedDr. Václav Netolický
Firemní kultura a identita doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Finanční řízení podniku I Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Finanční analýza Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Farmaceutické právo Mgr. René Šifta
Exekuční právo JUDr. Erik Smola
Evropské ústavní systémy PaedDr. Václav Netolický
Evropské právo Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Evropská veřejná správa PaedDr. Václav Netolický
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
E-goverment PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
Dějiny a současnost diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Daňová optimalizace Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA
Case Studies in Business Development doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Business Development (v angličtině) doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Business Development doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Argumentace navrženého řešení zákazníkovi (sales activity)
Arbitration Law JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Aplikace PR v praxi Vít Baloušek

Úhrada školného

Studium na splátky

84 900 Kč
Online studium
Až 4 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandardní manažerské vzdělání

Přihlásit

Studium ve dvou

78 900 Kč
Online studium
Až 2 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandardní manažerské vzdělání

Přihlásit

Online studium

77 900 Kč
2 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Kvalitní profesní vzdělání

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

 • Programy MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
 • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.
 • Úhrada manipulačního poplatku za administraci přihlášky ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.3 / 5 Hodnotilo: 45 lidí