Doktorandská specializace European and International Studies navazuje na předchozí MBA program a je zaměřena na problematiku historie a současnosti mezinárodních vztahů, která nabývá zejména v posledních měsících s ohledem na napjaté mezinárodní napětí ve světě na významu. Doktorandi prohloubí své znalosti v oblasti mezinárodní diplomacie, mezinárodního obchodu a práva. Součástí výuky je též problematika Evropské unie a současné trendy evropské veřejné správy, evropské ústavní systémy, rozhodovací procesy v EU a jejich institucionální zabezpečení. Výuka je zajištěna odborníky z oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií, kteří mají zkušenost s diplomatickou činností na Ministerstvu zahraničních věcí, jakož i na Úřady vlády ČR. Součástí programu jsou též předměty mezinárodního obchodu a mezinárodních vztahů ve vazbě na aktuální otázky celosvětového uspořádání ve světě i speciálně v Evropě.

Průběh studia

Výuka je intenzivní a studium trvá 14-18 měsíců podle časových možností studenta, na žádost studenta je možné dobu studiu prodloužit. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 předmětů. Studium je rozloženo na 3 semestry po čtyřech předmětech. V rámci semestru se konají z každého předmětu tematická setkání v rozsahu 3x 90 minut, účast na nich však není povinná. Doktorand se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, a samostudiem na základě podkladů dostupných ve studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého předmětu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou. Součástí studia je publikace odborných článků ze strany doktoranda, jejímž cílem je prokázat schopnost formulace problému a jeho vyřešení na nejvyšší úrovni.

Harmonogram studia

2. semestr

Dějiny a současnost diplomacie

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Současné problémy světové ekonomiky

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Povinně volitelný předmět

3. semestr

Evropské právo

(Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.)

Evropské ústavní systémy

(PaedDr. Václav Netolický)

Povinně volitelný předmět

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty
Proces rozšiřování EU PaedDr. Václav Netolický
Gender v mezinárodním právu PaedDr. Václav Netolický
Kultura politiky JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Současné problémy eurozóny PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Vybrané otázky z veřejné diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Lidská práva a svobody v EU Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Úhrada školného

Studium na splátky

131 000 Kč
Až 4 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Studium ve dvou

119 000 Kč
Až 2 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu:

  • U programů MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
  • U programů BBA a LL.B. zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání – prokazatelně doložené maturitním vysvědčením a profesním CV.
  • Úhrada manipulačního poplatku ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.5 / 5 Hodnotilo: 26 lidí