Je nutné fyzicky navštěvovat školu?

Školu není nutné navštěvovat. Po podání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku obdrží student přístup do studentské sekce na našich internetových stránkách, a může studovat pouze z domova.

Ve studentské sekci jsou k dispozici materiály ke studiu, a to sylaby jednotlivých předmětů, pravidla pro odevzdání seminárních prací (SP), PPT prezentace jednotlivých předmětů apod. Lze si tak naplánovat osobní rozvrh a později pak odevzdat všechny SP přes internetové rozhraní. Díky této metodě online studia tedy studenti většinu práce zvládnou doma. Na tematických setkání není účast povinná, nicméně s ohledem na jejich kvalitu, možnosti seznámení se s lektorem a dalšími studenty z Vašeho oboru, ale i jiných oborů (protože některá TS jsou vyučována napříč jednotlivými programy) vřele doporučujeme se jich zúčastnit.

Přihláška zde

Kdy je vypsán rozvrh tematických setkání (TS) a kdy se konají?

Týden před konáním tematických setkání je studijním oddělením zasíláno avízo s přehledem plánované výuky jednotlivých předmětů. Rozvrh je též publikován ve studentské sekci. Výuka probíhá v sobotu, v neděli a výjimečně v pátek, záleží na stanoveném rozvrhu každého z programů. Termín prvního TS je stanoven cca tři týdny po zahájení studijního cyklu, takže studenti mají dostatek času na nastudování všech potřebných informací. Po absolvování TS k příslušnému předmětu máte 30 dní na odevzdání SP z daného předmětu.


Přihláška zde

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání se konají vždy v prostorách European Business School SE na adrese Jablonského 640/2, Praha 7 (1 minutu od metra).

Jsou tematická setkání povinná?

Tematická setkání nejsou povinná, ale studentům je doporučujeme. Tematická setkání zajišťují kontakt s lektorem, který je specialistou na danou oblast a poskytuje studentům cenné rady z teorie i praxe. Při těchto setkáních je studentům zajištěno malé občerstvení a spolu s lektorem je jim k dispozici i studijní oddělení, které zodpoví všechny dotazy. Studium však můžete absolvovat i bez návštěvy těchto tematických setkání.

Přihláška zde

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Seminární práce (SP) se předkládá v českém nebo slovenském jazyce. Pokud je absolvován některý ze dvou anglických programů, popř. si student programu v českém jazyce vybere povinně volitelný předmět v anglickém jazyce, odevzdává seminární práci v jazyce anglickém. Z hlediska formálního musí být práce vypracována v rozsahu minimálně 12 a max. 16 normostran textu. Z hlediska obsahového musí seminární práce odpovídat zavedeným profesním standardům a všeobecným studijním podmínkám, které student obdrží společně se smlouvou o studiu.

Veškeré vzory pro vytvoření seminární práce má student k dispozici ve studenstské sekci.

Kde jsou umístěny materiály ke studiu?

Již po úhradě první splátky za studium (studium je možno hradit ve 4 splátkách) obdrží každý student přístupové údaje do studentské sekce, což je prostředí v interním systému na webových stránkách European Business School SE.

Zde jsou studentovi k dispozici sylaby jednotlivých předmětů (v nich lektor uvádí mj. povinnou literaturu, kterou si mohou studenti zdarma vypůjčit v knihovně naší instituce, témata a zadání prací, atd.). Studentská sekce obsahuje i rozvrh tematických setkání. Student do ní umisťuje seminární práce, které jsou prostřednictvím automatizovaného systému obratem doručeny lektorovi příslušného předmětu a klasifikovány. Lektor následně vloží klasifikovanou SP do studentské sekce a automatizovaný systém zasílá studentovi avízo o průběhu kvalifikace.

Přihláška zde

Nenašli jste co jste hledali?