Cílem předmětu je vytvoření teoretické koncepce, která je spojená se vznikem a vývojem světové ekonomiky. Dále jde o deskripci hlavních soudobých tendencí v mezinárodních ekonomických vztazích včetně jejich politické a institucionální koordinace. Posluchači budou seznámeni s metodologickým vymezením disciplíny, včetně výkladu hlavních metod a nástrojů výzkumu. Seznámí se také s etapami ve vývoji světové ekonomiky s důrazem na 80. a 90. léta až do současnosti a jejími nejdůležitějšími vývojovými trendy. Anaklitický výklad bude věnován jednotlivým oblastem mezinárodních ekonomických vztahů včetně jejich teoretických základů. Význam bude rovněž kladen na současné uspořádání v kontextu Evropské unie. Posluchači se také seznámí s geopolitickou a globální charakteristikou světové ekonomiky, v rámci hlavních oblastí a odvětví. V kontextu výkladu a diskuze bude interpretováno ekonomické postavení České republiky ve světové ekonomice.

Obsah modulu:

Světová ekonomika jako vědní disciplína.  Předmět, metoda a cíle zkoumání. Role národního státu, transnacionálních korporací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice.  Mobilita zboží, služeb a faktorů výroby ve světové ekonomice. Důsledky pro národní ekonomiky a globální systém.  Formování světové ekonomiky a její vývoj do druhé světové války. Vývoj světové ekonomiky po druhé světové válce až do počátku 3. tisíciletí.  Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice -- makroekonomické a sektorové změny, klíčová role technického rozvoje, internacionalizace.  Základní ekonomicko-sociální charakteristika soudobé světové ekonomiky, její diferenciace a problémy.  Globalizace světové ekonomiky.  Základy teorie mezinárodní ekonomické integrace. Regionalismus ve světové ekonomice.  Formy ekonomické integrace v Evropě. Hlavní rysy, specifika, typy integrace a její ekonomické dopady.  Vývoj evropské ekonomické integrace od druhé světové války do konce 80. let 20. století.  Vývoj evropské ekonomické integrace od 90. let do současnosti. Institucionální zabezpečení evropské ekonomické integrace v rámci Evropských společenství a Evropské unie. Rozhodovací proces.  Politiky a rozpočet Evropské unie.  Vnitřní trh, jeho vývoj a problémy.  Evropská hospodářská a měnová unie (podstata, vznik, fungování, institucionální zabezpečení a perspektivy).  Stav a vývoj evropské ekonomické integrace po rozšíření EU na 27 zemí.  Členství zemí střední a východní Evropy v Evropské hospodářské a měnové unii. Ekonomická krize, její dopady, význam a prognóza vývoje.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.