Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace (evropského sjednocení). Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Staví na základech původní historické zkušenosti kontinentálního evropského práva. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Na jeho vzniku, zavedení, dohledem nad ním a na dalším jeho vývoji se podílí řada institucí EU. Cílem modulu je ukázat podobu evropského práva, resp.práva Evropské unie nejprve se zaměřením na primární právo sousledných smluv o evropských společenstvích a Evropské unii, ale hlavně na nedávno přijatou Chartu základních práv Evropské unie, tedy na koncepci lidských práv, jak ji prosazuje EU včetně jejích problematických rysů. 

Cíl a Obsah modulu:

Cílem a obsahem modulu je osvojit si následující témata: Nadstátní-supranacionální povaha práva Evropské unie, Primární právo Evropské unie, Evropské společenství uhlí a oceli jako první vzorový útvar primárního evropského práva, Euratom jako kompaktní celek primárního evropského práva, Evropské hospodářské společenství jako výraz evropského primárního práva, Jednotný evropský akt jako vývojová etapa evropského práva, Maastrichtská smlouva jako základní dokument primárního práva Evropské unie, Amsterodamská smlouva jako vývojový stupeň primárního práva Evropské unie, Nicejská smlouva jako ucelený výraz práva Evropské unie, Lisabonská smlouva jako nynější výsledný útvar primárního práva Evropské unie včetně jejího dramatického vzniku, Charta základních práv Evropské unie, Problematika sociálních a kolektivních práv Charty základních práv Evropské unie, Srovnání Charty základních práv EU se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN.

Cílem a obsahem modulu je osvojit si dále tyto okruhy: Srovnání Charty základních práv EU s  Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, Srovnání Charty základních práv EU s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Srovnání Charty základních práv EU s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Srovnání Charty základních práv EU se zakládajícím pojetím občanských práv u Johna Locka, Srovnání Charty základních práv Evropské unie s prvními deseti dodatky Ústavy USA (Listina práv), Srovnání Charty základních práv Evropské unie s Listinou základních práv Ústavy České republiky, Důvody britské výjimky z platnosti Charty základních práv Evropské unie pro Velkou Británii, Problém vztahu Charty základních práv Evropské unie k listinám základních práv ústav členských států EU, Kritika Charty základních práv Evropské unie.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia.