Cílem tohoto modulu je objasnění základních institutů správního práva, zejména vymezení předmětu, systému a pramenů správního práva, vysvětlení vztahu správního práva a veřejné správy, vysvětlení pojmu správní činnosti jejích forem. Tematický celek je dál věnován právní úpravě kontroly veřjné správy, náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě právním zárukám ve veřejné správě.

Obsah modulu:

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: předmět úpravy správního práva, jaký je jeho vnitřní systém a prameny, vztah veřejné správy a správního práva, správní činnost, podmínky výkonu pravomoci (správní činnosti) subjekty správy, správní akty (náležitosti, následky jejich vadnosti, členění), platnost, účinnost, právní moc a vykonatelnost správních aktů, tzv. bezprostřední zásahy, veřejnosprávní smlouvy a jak jsou upraveny v českém právu, jiné právně významné správní úkony, význam právní úpravy náhrady škody způsobené výkonem veřejné moci, právní úprava a předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, právní úprava a předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, právní rámec odpovědnosti za porušení povinnosti při ochraně osobních dat, právo na náhradu škody způsobené zákonným postupem veřejné moci, jak se na kontrole veřejné správy podílejí ústavní orgány, vztah mezi veřejnou správou a soudy, možnost kontroly a ovlivňování veřejné správy ze strany Parlamentu ČR, úloha Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrole veřejné správy, význam právní úpravy správního soudnictví, další vztahy právo předpokládá mezi veřejnou správou a soudy, úloha Ústavního soudu ve vztahu k veřejné správě, právo na přístup k informacím, právní úprava petičního práva, další záruky ve veřejné správě.

Pozornost bude zaměřena na vymezení a charakteristiku pojmů: veřejná správa, správní právo, administrativněprávní vztah, správní akt, konstitutivní akt, deklaratorní akt, akt in personam, akt in rem, procesní režim správního aktu, náležitosti kompetenční, náležitosti obsahové, náležitosti vnější formy, náležitosti procedurální, vady správních aktů, nezákonný akt, věcně nesprávný akt, presumpce správnosti, konverze aktu, konvalidace aktu, ratihabice aktu, nulita, neplatnost, platnost, účinnost, právní moc, vykonatelnost, domněnka a fikce vydání správního aktu, bezprostřední zásah, veřejnosprávní smlouva koordinační a subordinační, osvědčení, vidimace, legalizace, nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup, poškozený, vyvlastnění, mezení vlastnického práva, věcná pomoc, stav ohrožení, parlamentní kontrola, správní soudnictví, soudní ochrana ve věcech omezení osobní svobody, soudní ochrana politických stran, kompetenční spory mezi správou a soudy, ústavní stížnosti.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.---

Lektor na European Business School SE a předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Garant programu LL.M. Public Law (veřejné právo)