Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních úkonů. Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona. Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí doby, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady. 
 
Obsah modulu:
Předmět je orientován zejména na vymezení hlavních oborů soukromého práva. Vysvětlení základních právních pojmů. Orientace v novém občanském zákoníku a základech nového zákona o obchodních korporacích. Obecná ustanovení. Základní civilněprávní principy. Autonomie vůle. Účastníci právních vztahů a jejich zastoupení. Věcná práva. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Dědění. Závazkové právo. Smlouvy dle občanského zákoníku. Seznámíte se a osvojíte si tyto pojmy: 
 
- Základní právní pojmy, teorie práva, právní úkony
- Promlčení a prekluze 
- Občanské právo hmotné - pojmy, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů, zastoupení
- Věcná práva - vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
- Věcná práva k věcem cizím
- Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
- Dědické právo 
- Závazkové právo, smlouvy dle občanského zákoníku
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.---

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.