ílem modulu je naučit studenty bezpečné a bezchybné orientaci v poměrně složitých poměrech rekodifikační právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Důraz bude kladen na osvojení si pojmu kondominium ve smyslu vlastnictví bytů, který ač nemá legální definici, je klíčovým pro pochopení obsahu dotčených pravidel. Důkladně budou probrány otázky definice jednotky, a to jak dle předchozí právní úpravy, která se v praxi bude uplatňovat i nadále, tak i odlišného obsahu dle právní úpravy nové. Součástí tohoto bloku bude i detailní rozebrání všech souvislostí specifika bytového vlastnictví, kterým je povinná správa společných částí nemovité věci. Výklad látky se zaměří na praktické souvislosti obtížně interpretovatelné právní úpravy a na příkladech z praxe budou uvedeny nejčastější chyby, kterých se adresáti práva dopouštějí. Absolventi studia by měli být schopni tvorby či kontroly základních právních dokumentů jako je prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě, smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo stanovy společenství vlastníků jednotek.

Dalším cílem modulu je důkladné osvětlení všech základních pojmů dočasných užívacích vztahů k bytům a nebytovým prostorům, při kterých je uživatelem poskytována úplata. Zdůrazněny budou jednotlivé varianty právních poměrů podle účelu užívání, včetně zvláštních typů nájmu k družstevním bytům, bytům zvláštního určení a ke služebním bytům. Studenti budou detailně seznámeni se specifickou ochranou nájemce, který uspokojuje svojí bytovou potřebu. Výklad se zaměří i na otázky vzájemných plnění pronajímatele a nájemce, včetně problematiky nájemného a možností jeho zvyšování či snižování proti vůli druhé strany, kauce a plateb za poskytované služby.

Cílem bude studenty naučit i jednoznačnému a správnému postupu při ukončení nájmu, zejména výpovědí. Součástí výkladu bude i podrobné rozebrání specifik nájmu prostoru sloužícího podnikání, kde důraz bude kladen na obsah nájemní smlouvy, správné ukončení nájmu a možnou dispozici s ním. Výuka bude doplňována porovnáním s předchozí právní úpravou, která byla po generace zažitá a která je nyní v řadě případů opouštěna. Výklad bude zaměřen na praktické zvládání i složitějších právních poměrů souvisejících s vlastnictvím a nájemním užíváním bytů a nebytových prostorů tak, aby se studenti při řešení konkrétních zadání a situací byli schopni opřít o teoretický fundament, který si výukou osvojí.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.