Manažerský přístup ke strategii musí být dynamický, pružný (flexibilní) a inovativní.  Management musí pochopit mocnou roli, kterou v organizaci hrají hodnoty a cíle, důležitost strategického procesu z hlediska facilitace a komunikace. Musí pochopit důležitou roli intuice, tichých znalostí (tacit knowledge), „učení se děláním“. To vše může doplnit „vědeckou“ analýzu. Takové strategické řízení (stejně jako matematika, chemie, dokonce i ekonomie) postrádá všeobecně přijímanou, vnitřně konzistentní, empiricky ověřené jádro teorie. Účelem strategické analýzy proto není poskytnout odpovědi, ale pomoci pochopit problém.  Mnohé z analytických technik jsou jednoduše rámci k identifikaci, klasifikaci a pochopení zásadních faktorů, které ovlivňují strategická rozhodnutí.

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit posluchače s následujícími pojmy a naučit se je implementovat do praxe: Analýza prostředí, PEST analýza, Analýza odvětví, Analýza konkurence, Analýza zdrojů a konkurenční schopnosti, Analýza hodnotového řetězce, Integrace zdrojů a SWOT analýza, Analýza kultury a zainteresovaných stran. 

Obsah modulu:

Proveďte rozbor/analýzu obecného prostředí Vaší organizace dle PEST(LE) faktorů. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte analýzu 5 konkurenčních sil Vaší organizace. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte dílčí analýzy v potřebném rozsahu tak, abyste mohli na závěr uvést indexovanou IFAS analýzu (matice interních faktorů – viz. prezentace). Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte dílčí analýzy v potřebném rozsahu tak, abyste mohli na závěr uvést indexovanou EFAS analýzu (matice externích faktorů – viz. prezentace). Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte dílčí analýzy v potřebném rozsahu tak, abyste mohli na závěr uvést indexovanou SFAS analýzu (matice SWOT faktorů – viz. prezentace). Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte rozbor a analýzu zainteresovaných stran Vaší organizace nebo Vámi zvolené dílčí organizační jednotky, v oblasti moci, zájmu a předvídatelnosti. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte interní analýzu Vaší organizace po stránce zdrojů, schopností a klíčových způsobilostí. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Dle „návodu“ z prezentace proveďte analýzu konkurence. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte analýzu portfolia produktů/služeb Vaší organizace dle „Bostonské matice“. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Proveďte segmentační analýzu Vaší organizace. Zdůvodněte výběr vhodných tržních segmentů a vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii, Rozeberte Vaší organizaci z hlediska odvětví, ve kterém působí a jeho změn a hybných sil. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii a Analyzujte hodnotový řetězec Vaší organizace z pohledu primárních i podpůrných činností a hybných sil nákladů. Vyvoďte závěry pro současnou a budoucí strategii.

Ing. Libor Friedel, MBA

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

S EBS spolupracuje od roku 2012. Vyučuje v předmětech Strategický management, Strategické techniky a analýzy, Tvorba podnikové vize, Management změn, Project Management (anglicky) a Innovation Management (anglicky).