Cíl modulu:

Cílem modulu je najít a detekovat formy mezilidských konfliktů, naučit se jim rozumět, chápat a analyzovat komunikační situace, na základě toho je tlumit  a odstranit, pokud je to vůbec možné.

Kladný akční potenciál těchto vedoucích pracovníků tkví v dovednosti prevence a eliminace zárodků konfliktů. Propedeutika a profesionální zvládání konfliktů je pro individua v rodinách, na pracovištích, v malých formálních i neformálních společenských skupinách a také pro společnost jako celek účinnou bariérou a kompenzací falešného světa narůstajících a zdánlivě neřešitelných konfliktů.  

Je nezbytně nutné, abychom zohlednili výše uvedený obsah předmětu ve vztahu k poznávání nových i modifikovaných forem konfliktů. Lze to srovnat se situací plíživě a přitom neskutečně rychle se rozšiřujících civilizačních chorob - diabetem začínaje a onkologickými onemocněními konče. Tento příměr snad snese paralelní srovnání agrese, zjevné a skryté šikany s incidencí jevů, jako jsou bullying, mobbing, bossing, stalking ad.

Obsah modulu:

Konfliktní situace (Konfliktní situace jako psychologický fenomén, Pokus o definiční vymezení konfliktní situace, Determinanty konfliktní situace, Dělení konfliktních situací, Konfliktní situace z hlediska duševně hygienického), Struktura a dynamika konfliktní situace (Existuje hierarchie konfliktních situací?, Zdroje konfliktních situací, Příprava k zvládnutí konfliktní situace, Trénink psychických vlastnosti pro zvládání konfliktů, Asertivita a konfliktnost), Strategie zvládnutí konfliktních situací (Co je strategie zvládnutí konfliktu?, Příprava na zvládání konfliktních situací, Blokace, stabilizace, petrifikace a sanace konfliktního terénu, Prevence, radiace, mediace, asertivita nebo distancování?, Diplomacie, gentlemanství nebo jógový trénink?).

Součástí modulu bude také praktická část, ve které si student osvojí techniky pro analýzu konfliktních situací, konkrétní techniky řešení konfliktů vyjednáváním a za pomocí asertivních postupů a uzavírání dohod v dospělém světě.

Mgr. Soňa Uhrová

Mgr. Soňa Uhrová

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců.