Přehrát video

Cílem modulu je naučit studenty novému pojetí nemovitých věcí tak, jak jej přinesla rekodifikace soukromého práva v ČR. Důraz bude kladen na osvojení si nové definice nemovitých věcí dle občanského zákoníku a výuka bude doplňována porovnáním s předchozí právní úpravou, která byla po generace zažitá a která je nyní zásadně opouštěna. Znovuzavedení zásady superficies solo cedit bude projektováno na praktických příkladech, zejména ke stavbám a k celkovému pojetí součásti věci, přičemž zdůrazněny budou výjimky z této zásady, včetně problematiky přechodných ustanovení občanského zákoníku ke stavbám.

Studenti budou důkladně seznámeni s právy a povinnostmi vlastníka nemovité věci, včetně tzv. sousedských práv. Rozebrány budou i právní vztahy ze spoluvlastnictví a přídatného spoluvlastnictví. Téma zahrnuje i celou problematiku nabývání vlastnického práva a jeho ochrany, v neposlední řadě pak i otázky možnosti nabývání vlastnického práva od neoprávněného (nevlastníka). Cílem je detailní rozebrání na příkladech z praxe s návody na řešení běžných i méně běžných profesních situací při nakládání s nemovitostmi. Součástí tématu je zde i seznámení studentů s poskytováním údajů z katastru nemovitostí, obsahem listu vlastnictví a se zásadami správné komunikace s katastrálními úřady.

Učební látka se věnuje i věcným právům k věci cizí, jako jsou věcná břemena a právo stavby; v této souvislosti bude probráno i zajištění dluhu nemovitostí, tj. zástavní právo a zajišťovací převod práva. Probrány budou i otázky opuštěných nemovitostí a v neposlední řadě problematika odpovědnosti za škodu v souvislosti s nemovitými věcmi. Výklad bude zaměřen na praktické zvládání i složitějších právních poměrů souvisejících s vlastnictvím nemovitostí tak, aby se studenti při řešení konkrétních zadání a situací byli schopni opřít o teoretický fundament, který si výukou osvojí.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.