Cílem modulu je seznámit posluchače se základními funkcemi manažerského účetnictví v řízení podniků. Po jeho úspěšném absolvování by měl být posluchač schopen:

  • formulovat požadavky na informační, resp. účetní systém, orientovaný primárně na potřeby řízení podniků z pozice managementu
  • efektivně využívat informace manažerského účetnictví, využitelné pro operativní, taktické a strategické řízení

- po linii výkonů,
- po linii vnitropodnikových útvarů a
- po linii aktivit, činností a procesů

Obsah modulu:

Vstupní předpoklady

U posluchače vstupujícího do modulu se předpokládá znalost:

  •       základních předpokladů, na nichž je založeno pojetí a vypovídací schopnost účetnictví (bez ohledu na národní specifika a uživatele účetních informací),
  •         obecného vymezení prvků účetních výkazů (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy, zisk), znalost zásad jejich členění pro potřeby tzv. externích uživatelů finančního účetnictví, a
  •         obecně uznávaných účetních zásad, které jsou ve světě všeobecně přijímány a které vývoj účetnictví výrazně ovlivňují.

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa modulu:

Absolvent tohoto modulu bude schopen aplikovat nové poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro finanční řízení na různých úrovních podnikového managementu, a to v rozlišení na dvě základní fáze:

  •         na fázi řízení podnikatelského procesu v podmínkách, kdy o jeho základních parametrech již bylo rozhodnuto, a  
  •         na fázi rozhodování o budoucích variantách podnikání.

Výstupní znalosti a dovednosti jsou přitom budovány ve dvou navazujících úrovních: v první úrovni si posluchači na řešení konkrétních číselných příkladů, zasazených do analyzovaných problémových oblastí, nejprve ověří zvládnutí dané problematiky; poté - ve vazbě na složitější případové studie - jim kurz umožní ve druhé úrovni rozvíjet jejich schopnosti při výběru informací relevantních pro rozhodování, při argumentaci ve prospěch prosazovaných řešení a při úpravách informačního systému způsobem, který by byl adekvátní řešeným rozhodovacím úlohám.

 

Forma výuky

Forma výuky je u distanční, resp. kombinované formy studia založena zejména na samostatném studiu povinné a doporučené literatury a na řešení distribuovaných typových příkladů a případových studií, na jejichž výsledcích lze ověřit závěry uvedené v textové části studijní literatury. 

Prostředkem dosažení výše uvedených cílů výuky je zejména vysvětlení smyslu a obsahu účetních informací s menším důrazem na formu jejich získání či prezentace.

Příklady, řešené v rámci výuky si zejména kladou za cíl znázornit na jednoduché číselné kvantifikaci metody řešení konkrétních rozhodovacích úloh a orientovat zájem studentů na jednoznačné informace, které je třeba k řešení těchto rozhodovacích úloh získat.

Časově nejvýznamnější složkou těchto forem studia je samostudium. V jeho rámci posluchači rozvíjejí vědomosti získané v přednáškách a seminářích studiem povinné a doporučené literatury. V tomto smyslu však mohou i návazné formy výuky jako CD-ROM, odkazy na internetové stránky, prostředky vizuální techniky a další.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Manažerské účetnictví.