Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úkoly a výzvami, které řízení lidských zdrojů v podnikové praxi řeší, s metodami a nástroji, které používá, i s hlavními trendy jeho vývoje. Řízení lidských zdrojů slouží růstu výkonu organizace. Jeho funkce lze rozdělit do dvou skupin. Prvá se vztahuje k činnostem prováděným v součinnosti personalistů a jednotlivých vedoucích, druhá k průřezovým činnostem uskutečňovaným ve spolupráci s vrcholovým vedením organizace. Funkce personálního řízení spadající do prvé kategorie zahrnují pomoc a odbornou podporu vedoucích zaměstnanců při výkonu personálně-řídících funkcí, jež umožňují zvýšit výkon podniku.

Při výkonu těchto činností (především koncipování pracovních míst, výběru zaměstnanců, stanovení osobních výkonových cílů zaměstnanců a jejich hodnocení, motivaci a rozvoji jednotlivých zaměstnanců a jejich skupin a řízení specializovaných projektů spojených s personálními a organizačními změnami) odpovídají vedoucí zaměstnanci zpravidla za jejich věcně správné a včasné provedení, personální management za jejich odbornou a metodickou přípravu, poradenskou pomoc, kontrolu nákladů a stanovených zásad personálních činností apod.

Obsah modulu:

Volba adekvátních metod personálního řízení.  Některé z personálních metod mají univerzální charakter a působí pozitivně v jakékoli organizaci. U jiných je jejich účinnost vázána na povahu organizace a její podnikatelskou strategii, a jejich optimální podobu je proto třeba volit. K oblastem, kde je metody personálního řízení třeba přizpůsobit situaci podniku, patří především kritéria stanovení základních mezd zaměstnanců, způsoby měření a hodnocení jejich výkonu a volba metod používaných ke zvyšování jejich produktivity.

Standardizace personálně-řídících postupů. Cílem je stanovit a sjednotit personální postupy podniku, tj. hlavní odborné zásady provádění personálních činností, vzájemné pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a personálního vedení organizace, zásady kontroly personálních činností apod.  Zásady jednotlivých personálních procesů, jejich výkonu, řízení a kontroly by měly reagovat na hlavní slabá místa, se kterými se řízení lidských zdrojů v organizaci potýká.

Analýza a rozvoj výkonu, schopností, pracovních zvyklostí a pracovního chování zaměstnanců. Důležitá úloha personálního řízení spočívá v jeho spoluodpovědnosti za rozvoj výkonových předpokladů – schopností, chování a pracovních postojů zaměstnanců, a doporučení způsobů, jak tyto předpoklady posílit. Tato doporučení se mohou týkat nejen rozvojových opatření, ale i úpravy pracovních podmínek, způsobu hodnocení a odměňování,  úpravy některých pracovních úkolů, změn pravomocí a odpovědností pracovních míst apod.

Sledování a rozvoj řídícího jednání vedoucích zaměstnanců. Úkolem řízení lidských zdrojů je sledovat jednání a postoje řídících pracovníků, hodnotit jeho účinnost a navrhovat případné změny. Metodou k dosažení tohoto cíle mohou být např. development centra umožňují mapovat stávající zvyklosti zaměstnanců (například při vzájemné spolupráci a komunikaci) a společně hledat cesty jejich zdokonalování.

Analýza a rozvoj organizačního uspořádání podniku. Úkolem je ověřovat účelnost pracovních pozic z hlediska jejich počtu, cílů a vzájemných vztahů, posoudit soulad jejich pravomocí s odpovědnostmi, hodnotit účelnost organizačních jednotek firmy z pohledu jejich velikosti, rozsahu řízení, stupně hierarchie, délky rozhodovacích cest i vzhledem k možnostem vzájemné komunikace, kontrolovat účinnost motivačních nástrojů, pravidel vzájemných vztahů manažerů a zaměstnanců, zásad informování zaměstnanců apod.

Management projektů průřezových firemních změn s výraznými dopady na zaměstnance. Úlohou řízení lidských zdrojů je zabezpečit, že se naplánované změny promítnou konkrétních změnách chování pracovníků, a velmi často i jejich zavádění řídit. Základním nástrojem k tomu jsou projekty zahrnující hodnocení současného stavu organizace, identifikující personální oblasti, kterých změny dotknou i klíčové faktory pro jejich úspěšné provedení. K dalším patří strategie k překonání obav a odporu ke změnám, kroky ke stabilizaci nového stavu i zvýšení celkové adaptability organizace vůči změnám do budoucna apod.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Předseda správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).