Cíl modulu:

Modul poskytuje teoretický základ, ale i praktické tipy pro posílení komunikačních dovednosti manažerů. Zdokonalení komunikačních dovedností přispěje k vyšší efektivitě při vedení lidí, tím i ke zlepšení týmové spolupráce, posílení pozitivní atmosféry v týmu a snížení stresu. Modul si neklade za cíl zahrnout veškerá témata spadající do oblasti komunikace, namísto toho zahrnuje základní teoretická východiska a zaměřuje se především na jejich praktickou aplikaci. Témata proto byla vybírána na základě jejich aplikovatelnosti do každodenní praxe a zároveň s ohledem na dominantní aktuální trendy v manažerské komunikaci.

V modulu se tedy budeme věnovat především efektivní komunikaci při vedení manažerských rozhovorů. Zaměříme se na využití emoční inteligence a prezentačních dovedností při přesvědčování druhých. Součástí modulu je také asertivita jako nástroj zdravého sebeprosazení.  Soustředit se budeme i na prevenci konfliktů a jejich konstruktivní řešení. V neposlední řadě se podíváme na možnosti využití neurolingvistického programování a transakční analýzy v praxi manažera. Cílem je na tematických setkáních k modulu přiblížit studentům témata nejen z pohledu psychologického, ale i z perspektivy manažerské praxe.

Obsah modulu:

Komunikace v procesu vedení lidí – zásady zpětné vazby, formy efektivní komunikace, aktivní naslouchání, typy komunikace a komunikační prostředky, bariéry efektivní komunikace, efektivní komunikace vedoucího pracovníka (jednání s různými typy lidí, zapojení emocionální inteligence, předávání a přijímání informací, verbální a neverbální komunikace vedoucího pracovníka).

Efektivní firemní komunikace a vedení porad – systém firemní komunikace, charakteristiky firemní komunikace, komunikační toky a prostředky, komunikační sítě, přenos informací, cíle a zásady vedení porad, techniky vedení porad v závislosti na cíli porady a počtu účastníků, strukturovaná řízená diskuse, metody a nástroje pro zlepšení efektivity porad, příprava efektivní porady, role jednotlivých účastníků porady, typologie účastníků porady a specifikace jejich potřeb, „problémoví“ účastníci porad a jak s nimi pracovat.

Řízení změny, jeho podpora a komunikace – překážky při firemních změnách (jak, kde a proč vzniká nesouhlas, kritika a odpor), správné informace a správná komunikace, jak motivovat ke změnám, jak vyvolat ztotožnění i v nepříjemných situacích, zachování věrohodnosti, vytvoření akceptace, motivace podřízených, pozitivní zvládání napětí.

Neverbální komunikace: řeč těla – základní složky neverbální komunikace (paralingvistika, mimika, oční kontakt, proxemika, posturika, kinezika, gestika, haptika), vzdálenosti (zóna intimní, osobní, společenská, veřejná), pozice (způsoby sezení a stání), význam řeči těla při komunikaci, možnosti využití řeči těla při komunikaci z pozice manažera (vedoucího).

Základní manažerské rozhovory – vytváření vztahů pomocí účinné komunikace, motivace a koučování zaměstnance pomocí otevřené komunikace, posilující a rozvojová zpětná vazba, proces hodnotícího rozhovoru. Zásady manažerských pohovorů. Čemu se vyhnout při rozhovoru s podřízeným, a moho dalších dílčích témat.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Předseda správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).