Obecně o modulu:

Firemní kultura

Firemní kulturu tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Firemní kultura podporující žádoucí cíle a pracovní postoje zaměstnanců výrazně přispívá k výkonu i příznivému vnějšímu vnímání firmy. Většina požadavků kladených na konkurenceschopnost současných firem – zvyšování kvality, zlepšování zákaznické orientace apod. – se však často neobejde bez poměrně hlubokých kulturních změn.

Řízení firemní kultury

Organizace, které se pokusily svou firemní kulturu změnit jednoduchými či dílčími opatřeními, většinou zjistily, že změna kultury, které dosáhly, byla okrajová a krátkodobá. Formování úspěšné firemní kultury je vždy náročný proces, komplikovaný skutečností, že vytyčení cílů i formulace nástrojů vedoucích k jejímu dosažení vyžaduje schopnost určitého nadhledu nad stávajícím stylem řízení organizace. Jeho získání však většinou není jednoduché, neboť manažeři i zaměstnanci firmy jsou jeho součástí.

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámit se s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s hlavními principy zdravé kultury firmy i se zásadami její tvorby a řízení, a porozumět mezinárodním rozdílům firemní kultury i hlavním zásadám interkulturního managementu.

Firemní kultura je účinným nástrojem vedení a motivace zaměstnanců. Tvorba a řízení firemní kultury je důležitou součástí management lidských zdrojů každé organizace.

Obsah modulu:

Oficiální cíle a mise firmy, ukazující především to, jak by firma chtěla vystupovat na veřejnosti. Jsou zpravidla východiskem diagnózy firemní kultury, k jejímu poznání však nestačí – je třeba zjistit, nakolik se veřejná prohlášení skutečně odrážejí ve firemní praxi.

Vnitřní směrnice, především ty, které se dotýkají řízení lidí. Firemní kultura se promítá do všech hlavních písemných pravidel a formalizovaných zásad řízení lidských zdrojů, především hodnocení a odměňování jejich výkonu zaměstnanců, výběru osob a jejich povyšování, pojetí manažerské autority, způsobu firemní komunikace i celkového vztahu firmy k jejím zaměstnancům.

Chování a názory manažerů a zaměstnanců, tj. jak firma řeší problémy, provádí strategická rozhodnutí, jedná se zaměstnanci a zákazníky, jaké chování odměňuje, jaké typy osob přijímá či propouští apod. Jednání managementu, ve kterém se odrážejí jeho hodnoty, je zpravidla nejsilnějším nástrojem tvorby firemní kultury.

Symboly, rituály a oslavy. Může jít například o symboly statutu, které firma přiznává svým manažerům. Ty mohou informovat o tom, nakolik firma klade  důraz na formální hierarchii i jaké vztahy existují mezi vyššími a nižšími úrovněmi řízení.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Předseda správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).