Výuka v tomto modulu seznámí studenty s aplikací medicínského práva v praxi, úrovní právního vědomí zdravotnických pracovníků na všech úrovních pre-graduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání, včetně pohledu na právní vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče s akcentem na ústřední vztah medicínského práva, jímž je vztah mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem. Modul podává systematický přehled základních práv a povinností zdravotnických pracovníků a pacientů při poskytování zdravotní péče, ale i řádný výklad základních právních institutů. Zaměřuje se především na oblast informovaného souhlasu pacienta, odmítnutí zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, poskytování informací ve zdravotnictví, ukončení léčby. Zdůrazněny jsou i právní aspekty specifických zdravotních výkonů, a to zejména zásahů do reprodukčních orgánů, výzkumu ve zdravotnictví, nakládání s lidským tělem a transplantací. Pozornost je věnována i postavení zdravotnického zařízení a základním předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání. Samostatně je potom zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení.

Mgr. Jiří Matějček

Mgr. Jiří Matějček

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Expertní konzultant pro oblast zdravotnictví a právník. Na EBS a ÚPPV vyučuje předměty se zaměřením na problematiku zdravotnického/medicínského práva.