Cílem modulu je přispět ke schopnosti utvářet a rozvíjet kompetence při praktickém koncipování a teoretické reflexi vedení a řízení lidí, také při řešení praktických problémů.  Modul navazuje, rozvíjí a prohlubuje psychologické vědomosti a dovednosti v daném studijním programu. Těmto aspektům byla dosud věnována pozornost především v rámci vymezení základních pojmů oboru. Jeho doménou je studium vlivu sociálních faktorů na psychiku jedince v sociálních situacích vedení a řízení lidí.

Pojetí modulu - jak již zmíněno - má tyto základy rozšiřovat a prohlubovat.  Přestože se vrací k tematicky shodným celkům, jeho důraz je nyní kladen na možnosti aplikačního rozvoje této disciplíny v praxi. Pozornost je věnována problematice vedení a řízení lidí ve vztazích vedoucích a podřízených v instituci, a to vzhledem k postavení  jednotlivců v mikrosociálním a makrosociálním kontextu instituce.

Účastníci studia budou seznamováni s postupy a technikami, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout více stabilních změn na úrovni jednotlivců i skupin. Dále budou účastníci vedeni ke schopnosti uvažovat o možnostech přístupu právě z aspektů psychologie.  Z metodologického hlediska jsou předkládané modely vedení a řízení lidí orientovány s ohledem na strukturální i procesuální danosti v situacích vedení a řízení lidí, opomíjeny nejsou ani idiografické a nomotetické přístupy.

Obsah modulu:

Status a role vedoucího a řídícího manažera, Rozvíjení schopnosti sebepoznání v souvislosti s úkoly manažerské funkce, Hledání a nalezení vlastního stylu manažerské činnosti, osobitého stylu vedení, Osvojování a ověřování osvojených nástrojů vedení a řízení podřízených, Rozlišení pojmů „vedení“ a „řízení“ při vymezování determinant  a limitů.

Mgr. Jana Wiesner

Mgr. Jana Wiesner

Člen správní rady a lektor na European Business School SE

Vyučuje v předmětech Strategie řešení konfliktních situací a Psychologie vedení a řízení lidí.