Titul MBA

Obecné informace o MBA – Master of Business Administration

Master of Business Administration (MBA) je profesní vzdělávací program, který je určen převážně reprezentantům středního či vyššího, ale i vrcholového managementu v oblasti soukromého i veřejného sektoru,  dále pak podnikatelům, zaměstnancům státní správy, ale i představitelům neziskových organizací a vůbec všem, kdo chtějí získat určitý profesní náskok před ostatními. Předpokladem pro přijetí do studijních programů MBA je ideálně vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Disponuje-li však uchazeč prokazatelnou dostatečnou manažerskou nebo jinou srovnatelnou odbornou praxí, kterou si chce dále prohloubit, je správní rada EBS oprávněna udělit na jeho odůvodněnou žádost výjimku a přijmout zájemce o studium i bez vysokoškolského vzdělání.

Výhody MBA oproti vysokoškolskému studiu

Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě profesních vzdělávacích programů MBA značný. Studium programu MBA je totiž zaměřeno na další rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a soustředí se zejména na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří základní přidanou hodnotu profesního studia MBA a zvyšuje tržní kvalifikaci absolventů a jejich hodnotu na trhu práce. Výuka je zajištěna odborníky z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté  dlouholetými zkušenostmi

MBA-300x300v příslušném oboru, a kteří jsou nad rámec standardních výukových metod ochotni se studenty probrat jejich konkrétní manažerské problémy a poskytnout jim rady z vlastní profesní praxe. Tematická setkání s našimi lektory jsou tedy zaměřena nejen na teoretickou výuku, ale především na praktické řešení nejrůznějších konkrétních témat. Dalším bonusem studia je, že absolventi získají rovněž mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

Nabídka vzdělávacích programů, které lze v rámci MBA studovat, je široká, svoji specializaci a obor, který mu vyhovuje, tak najde téměř každý.

Aktuální nabídku programů MBA na jarní cyklus duben 2015 najdete ZDE.

Titul

Studium profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Absolvováním profesně vzdělávacího programu nedochází k získání akademického titulu, ale k získání profesního titulu MBA. MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je určen pro manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory. Titul dává veřejnosti vědět, že absolvent studia úspěšně zakončil profesní vzdělávání nad rámec vysokoškolského studia a je oprávněn užívat titul Master of Business Administration ve zkratce MBA psaný za jménem.

http://ebschool.cz/student/cz/prihlaska-ke-studiu/

banners-img (1)