Psychologie a chování spotřebitele

Obecně o modulu:
Předmět Psychologie a chování spotřebitele  se zabývá rolí člověka jako spotřebitele a zákazníka. Rolí, kterou hrajeme od narození do smrti, či z hlediska spotřeby, od kolébky po rakev. I to jsou předměty, které musí – v těchto případech – někdo za nás koupit. Většinu života pak o nákupu rozhodujeme sami.  Pokusíme se  odpovědět na otázky co  nás jako spotřebitele i zákazníka ovlivňuje,  jakou roli hrají  duševní vlastnosti, životní zkušenosti  a samozřejmě jak člověka ovlivňují emoce. Seznámíme se s různými psychologickými  pohledy na osobnost člověka,  s výsledky  „starého a nového myšlení“ ve výzkumu mozku – neuromarketingem.
Význam psychologických poznatků pro poznání role člověka jako zákazníka či spotřebitele je zřejmý.  Zákazník a uspokojování jeho potřeb je na jedné straně  ve středu zájmu marketingu, ale je důležitý i pro nás jako jednotlivce, pro poznání a pochopení jedné z našich životních rolí. Další téma se týká toho, zda mají lidé na celém světě stejné požadavky, zda existuje “univerzální“ spotřebitel, kterému můžeme nabízet stejné věci stejným způsobem nebo musíme pochopit lidi v kontextu jejich kultury. Také jakou roli hraje značka, pravidla její tvorby, positioning i postupy jak zjišťovat její vliv.  Dále se věnujeme významu a analýze produktu a jeho image, vlivu ceny na rozhodování  i  funkci obalu a jeho významu pro zákazníka jako součásti marketingové komunikace.  Další  část  je věnována představení různých přístupů k typologii spotřebitele s upozorněním na možnosti  i meze jejich využití.
Předmět poskytuje  teoretické i praktické aktuální poznatky z oblasti spotřebního chování a jeho změny za poslední roky  z mnoha „úhlů pohledu“  - i pohledu na spotřebitele nejen jako objektu marketingového působení, ale v širších souvislostech udržitelného rozvoje naší planety.

Cíl modulu:
Získání znalosti základních pojmů z oblasti psychologie a chování spotřebitele a jejich uplatnění při analýze spotřebního chování  (přístupy k definici a analýze osobnosti, charakteristika spotřebního a nákupního chování), poznání osobnosti člověka jako spotřebitele a zákazníka, zdroje informací o spotřebiteli a jeho chování (charakteristika pojmů spotřebitel – zákazník , vazba s chování obecně, modely spotřebního chování ), typologie spotřebitele a zákazníka – charakteristika cílových skupin (obecná východiska typologie, psychologické přístupy k typologii, neuropsychologická segmentace, typologie z hlediska nákupního chování, typologie životního stylu), specifické tržní segmenty a jejich charakteristika – děti jako cílová skupina, studie zaměřené na ženy a jejich nákupní chování, generace 50 + a změny v jejím spotřebním chování, význam emocí ve spotřebním a nákupním chování (emoce jako základní hnací síly člověka, emoční inteligence, emoce ve vztahu k zákazníkovi, jejich působení i možnosti „sebeobrany“), vlivy působící na rozhodování spotřebitele při nákupu (osobnostní charakteristiky, motivační struktura, vlivy primární a sekundární skupiny, vlivy společnosti, globální spotřebitel), analýza vztahů spotřebitel – produkt, spotřebitel – obal, spotřebitel – cena a dalších faktorů ovlivňujících chování spotřebitele, význam pojmu image ve vztahu ke spotřebnímu chování (vztah image a firemní identity, vlastnosti image, důvody a možnosti analýzy image, případové studie, vliv „nových technologií“ na nákupní chování – vliv internetu na interakci spotřebitele s výrobcem a prodejcem , výhody i omezení on-line komunikace a nákupu, výcvik konkrétních znalostí v některých oblastech využití psychologických poznatků při analýze spotřebního a nákupního chování.

Obsah modulu:
 • Osobnost a spotřební chování
 • Význam procesu vnímání, pozornosti, učení a paměti pro poznání a analýzu spotřebního chování
 • Význam porozumění motivačním faktorům pro poznání spotřebního chování
 • Neuromarketing a jeho význam pro poznání spotřebního chování
 • Význam emocí ve vztahu k zákazníkovi
 • Člověk v roli spotřebitele i zákazníka – komplexní přístup ke spotřebnímu chování
 • Rozhodovací procesy při nákupu
 • Role psychologických mechanismů při rozhodování o nákupu – jejich charakteristiky a význam pro konkrétní projevy nákupního chování
 • Vliv spotřebních a nákupních zvyklostí na nákup, význam místa prodeje a nákupních podmínek
 • Vliv „nových technologií“ na nákupní chování
 • Globální spotřebitel
 • Vztah spotřebitele a produktu jako součást marketingového mixu
 • Význam značky pro marketing a systém řízení značky – tvorba a positioning značky
 •  Vztah spotřebitele a obalu – vztah mezi produktem a obalem –„spojité nádoby“
 • Vztah spotřebitele a ceny – míra závislosti nákupního chování na ceně
 • Typologie spotřebitele a zákazníka – charakteristika cílových skupin
 • Generační přístupy k typologii a „speciální“ tržní segmenty
 • Význam pojmu image ve vztahu ke spotřebnímu chování
Garant modulu:
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.